Volba jazyka
 
 

Téměř milión osm set tisíc jednotlivých výplat dividend, plnění ze snížení základního kapitálu, vypořádání za zaniklé akcie, doplatků při výměně akcií, protiplnění za přechod akcií na hlavního akcionáře, výtěžků z dražby nepřevzatých akcií. O téměř 13 miliard korun jsou příjemci těchto výnosů po celém světě bohatší i díky našim certifikovaným službám. V čem spočívá unikátní know-how, pro nějž se ke spolupráci s námi rozhodly desítky firem?

Důležitost začátku

Perfektní zvládnutí celé agendy vyžaduje plné nasazení a pečlivost již od počátku. Proto věnujeme dostatek prostoru úvodním konzultacím a diskusím o nejvhodnějším řešení. Výstupem z této fáze je návrh usnesení o výplatě dividendy. Tento zásadní dokument je předložen valné hromadě ke schválení.

Co je jeho obsahem? Definuje veškeré podstatné aspekty jak prvotní, tak případné opakované výplaty (výši dividendy na jednu akcii před zdaněním, rozhodné datum pro výplatu, datum splatnosti, varanty výplaty pro jednotlivé okruhy příjemců, způsob účtování nákladů vzniklých s výplatou).
V souladu se stanovami klienta a obchodním zákoníkem uveřejníme schválené usnesení v tisku, a to za výhodných finančních podmínek daných našimi nadstandardními vztahy s vydavatelstvími.

Máme znalosti

Náš zkušený tým má zkušenosti nejen s praktickou realizací výplat, ale i hluboké znalosti v s tím spojené oblasti daní, národní i mezinárodní legislativy a účetnictví. Taková kvalifikace dává klientovi jistotu, že o jeho projekt bude kompetentně postaráno - od výpočtu dividend a jejich zdanění v souladu se zákonem o daních z příjmů, případně s mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění po důkladnou kontrolu validity dokladů, jimiž oprávněná osoba výplatu nárokuje.

Unikátní software - naše i Vaše jistota

Úspěšnému zvládnutí transakcí přispívá i náš speciální software. Je unikátní! Vyvinutý exkluzivně pro nás pomáhá více než 10 let. Křížově i jinak kontroluje všechny operace, a tím poskytuje jistotu správného, rychlého a chráněného procesu výplaty a vrácení.

Mezinárodní garance profesionality

Vysokou úroveň služeb a procesů oficiálně potvrdila renomovaná zahraniční konzultantská firma Bureau Veritas, která společnosti Administer vydala uznávaný certifikát jakosti ISO 9001:2008. Jednou z oceněných vlastností je naše vysoká, vícevrstvová ochrana proti případnému vzniku chyby typu výplata na špatný účet nebo neoprávněnému žadateli aj.

My práce - Vy informace

Uvědomujeme si, že naši klienti mají mnoho úkolů a starostí. U dividend je z velké části můžeme vyřešit za ně, protože v souvislosti s výpočtem a výplatou se postaráme i o související činnosti, jako jsou vyzvednutí dat z centrální evidence zaknihovaných cenných papírů, sražení a odvedení daně, dokladování na FÚ, předávání podkladů pro zaúčtování dividend, daní, výplat a poplatků účtárnou v dohodnutém formátu a další úkony.

Po výpočtu a hromadném jednorázovém vyplacení akcionářů nastává náročná detailní práce s opakovanými výplatami těm, jimž se v rámci první výplaty nepodařilo peníze doručit. Jde o nové výplaty z důvodu přestěhování, změny jména, pobytu v zahraničí, dědického řízení, opatrovnictví apod. Všechny tyto případy jsou individuální, zahrnují převážně telefonickou i písemnou komunikaci s jednotlivými žadateli, notáři jako soudními komisaři, případně soudy samotnými a důkladnou kontrolu veškerých podkladů (rozhodnutí o dědictví, kontrola a ověření čísel účtů pro výplatu převodem apod.) a průběžné řešení dotazů a požadavků.

O všem má klient detailní přehled pomocí softwaru DIVIDENDY 2000 propojeného s naší databází informačního systému.

 

Výhody / +

  • vyplaceno téměř 13 mld v téměř 1,8 mil výplatách. = zkušenost
  • spolehlivost a pečlivý přístup
  • unikátní SW
  • striktní dodržování postupů dle ISO
  • špičková odbornost
 
i_esolutionpng.png
i_media.png
i_ecall.png

Proč s námi

1.png záruky platnosti usnesení valné hromady
2.png stovky realizací = zkušenost
3.png stálý odborný personál / tým pracovníků
4.png vlastní technické zázemí z divize eSolution
5.png obchodní právo / legislativa

 

 

Copyright © 2009-2018 ADMINISTER, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.